بیوگرافی پارسی


-
ســلــآم امروز بیوگرآفی دآریم بآ آقـآسعیـد

♕♔şคεεd♔♕


سعید محمد زآده(یکی از شآخـآی پآرس هستنمدیرِ وبلآگ فآزسنگین هم هستنهـــــِـــه)


متولد 12 / 6 / 75(21 سآلشه نَ بزرگـهـ)


قدش 175 و وزنش 69(خوبه بهم میخوره قد و وزنش)


سآیزِ کفشش 42(پـآش اندآزهِ پآی دیوِ)


یه خوآهر دآره بِ اسمِ سحر ، 9 سآلشه (جوووون دهه هشتآدیه کِ:))اصن مآ دهه هشتآدیآ برکتِ خونه ایم)


فهلن دآنشجوی مهندسی برق ولی قرآره یه جآ استخدآم بشه(دخترآ یه پسرِ شآخ بآ شغلِ احتمآلن خـوب)


عآشق شده(دخترآ کنسله:|)


دختری از پآرس به اسمِ زهرآ خآنوم که به گفته ی آقآسعید الـآن پآرس نی(بآزم خدآ پدرومآدرِ آقآمهردآدُ وآسش نگه دآرهظآهرن فقـد نیمه ی گمشدهِ من خآر دآره)


میگه بچه دوست ندآره و تآ بآشه عشقُ حآل ولی تهش گفت دختر دوست دآره(یکم اوکی نی:/همه پسرآ دختر دوست دآرن)


دوست دخترشم بوس کرده(من حرفی ندآرمبوس کرده که کرده:|)


عآدل سئوآل کرد که قبل از دوست دخترش کیو میخواسته و نشده؟گفت تو عشقم(به عآدل هم چشم دآره)


تیپش اسپرت و مجلسی (گفتم اوکی نییکم دوقطبیه-_-)


بهش گفتیم نقطه ضعفتو بگو گفت بآور میکنی نمیدونم(نَ آقـآ بآور نمیکنیم:])


خوآننده هآیی که دوست دآره هیچکس ، حصین ، صآدق(فقد میشه گفت جـووووون بـآبـآD:)


رنگآی سفید و مشکی و دوست دآره (قشنگـن^_^چِ رنگآیی)


دوتآ دوست پسر دآره تو پآرس مهدی و علیرضآ (بعد از مدتی صحبت متوجه
شدیم معتقده این دوتن بآردآر هم میشوند:/)


آرزو میکنه همه به اون چیزی که میخوآن برسن (تچکر^_^ همچنین)


گفتم احسآسِ خوشبختی دآری عمیقن؟گفت آره و اضآفه کرد که همینکه پآشی ببینی اطرآفیآنت سآلمن خوشبختیه(انشآالله همیشه خوشبخت بآشین:])


یه جمله خطآب به بچه هآی پآرس


تنهآیی تآن رآ بآ کسی
قسمت کنید
که سآل هآ بعد ،
شمآ رآ همین گونه که هستید
دوست بدآرد
بآ موی سپیدتآن ،
شیآرِ زیرِ چشمتآن
و لرزشِ دست و دلتـآن


--
#sara_:)